uvodná stránka


 

Stanovy

Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV

V záujme rozvoja geomorfológie sa na území Slovenskej republiky vytvára Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, ktorá sa riadi nasledujúcimi stanovami:

§ 1
Postavenie, sídlo a pôsobnosť Asociácie

1. Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v odbore geomorfológie a jej príbuzných disciplín.

2. Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied, ku ktorej sa pridružuje na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV. Asociácia predkladá príslušnému orgánu SAV výročnú správu o svojej činnosti. Zástupca SAV má právo zúčasťniť sa na rokovaní Výkonného výboru Asociácie.

3. Sídlom Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV je Štefánikova 49, 814 73 Bratislava – Staré Mesto.

4. Pôsobnosť Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

5. Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV je samostatnou národnou vedeckou spoločnosťou.

6. Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV vznikla dňa 5. decembra 1996.

§ 2
Poslanie a hlavné úlohy Asociácie

Poslaním Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV je:

1. Rozvíjať geomorfológiu prostredníctvom neformálnej kooperácie vedeckých a pedagogických inštitúcií, v ktorých sú zastúpení geomorfológovia i reprezentanti príbuzných vedeckých disciplín a iní záujemci o geomorfológiu.

2. Vytvárať predpoklady pre spoločenské využitie geomorfológie prostredníctvom koordinácie aktivít aplikovaných geomorfologických výskumov.

3. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.

4. Propagovať výsledky geomorfologického výskumu na medzinárodných vedeckých fórach, organizovať prednášky zahraničných geomorfológov a odborníkov príbuzných vedeckých disciplín a nadväzovať styky so zahraničnými vedeckými spoločnosťami.

5. Poskytovať pomoc svojim členom pri ich vedeckej a odbornej práci. Umožňovať im prístup do spoločných geomorfologických informačných databáz.

6. Poriadať medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie, exkurzie a iné vhodné akcie s geomorfologickou problematikou.

7. Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.

8. Popularizovať geomorfológiu a výsledky geomorfologického výskumu a pomáhať školám pri výuke geomorfológie.

9. Spolupracovať s príbuznými vedeckými spoločnosťami

10. Vyhľadávať finančné zdroje na geomorfologickú výskumnú a publikačnú činnosť.

§ 3
Členstvo

1. Členovia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV sú riadni a čestní.

2. Riadnym členom Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV sa môže stať osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore geomorfológie alebo príbuzných vied, aktívne pracujúca vo vedeckom výskume alebo vykonávajúca pedagogickú činnosť a riadne si platí členské príspevky.

3. Čestným členom Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV sa môže stať riadny člen spoločnosti, ktorý významne prispel k rozvoju geomorfológie na Slovensku, alebo iná osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o propagáciu slovenskej geomorfológie.

4. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa schválenia prihlášky Výkonným výborom Asociácie a zaplatením členského príspevku. Výšku členského určuje Valné zhromaždenie.

§ 4
Práva a povinnosti členov

1. Člen Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV má právo:
a) voliť a byť volený do všetkých orgánov Asociácie,
b) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzkach Asociácie,
c) byť informovaný o činnosti Asociácie a všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa na týchto podujatiach,
d) prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré Asociácia vydáva, alebo ináč zabezpečí,
e) používať prostriedky, zariadenia a databázy, ktoré má Asociácia k dispozícii pre svoju činnosť.

2. Člen Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV má povinnosť:
a) zachovávať ustanovanie stanov, organizačného a rokovacieho poriadku spoločnosti a plniť platné rozhodnutie jej orgánov,
b) aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh spoločnosti a hájiť jej záujmy,
c) prispievať k uvádzaniu nových vedeckých poznatkov do praxe,
d) platiť členské príspevky.

§ 5
Zánik členstva

1. Členstvo v Asociácii slovenských geomorfológov pri SAV zaniká úmrtím člena, vystúpením, vylúčením, alebo zrušením členstva.

2. Riadny člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä ak jeho konanie alebo činnosť je v rozpore s povinnosťami člena, ktoré sú určené stanovami.

3. Riadne členstvo v Asociácii slovenských geomorfológov pri SAV zaniká pre neplatenie členských príspevkov za obdobie dlhšie ako dva roky.

4. O vylúčení riadneho člena, ako aj o zrušení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV na základe zdôvodneného návrhu Výkonného výboru Asociácie.

5. O zrušení členstva pre neplnenie členských povinnosti rozhoduje Výkonný výbor Asociácie.

§ 6
Orgány Asociácie

1. Vedúcimi orgánmi Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV pre všetky odvetvia jej činnosti sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Výkonný výbor

2. Kontrolným orgánom spoločnosti pre hospodársku činnosť je jej revízor. Revízor nesmie byť členmi iných štaturárnych orgánov Asociácie.

§ 7
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV. Riadne valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor asociácie, raz za štyri roky. Mimoriadné Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov, a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Na Valnom zhromaždení sa má právo zúčastniť každý člen asociácie.

2. Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať, upravovať a meniť stanovy Asociácie,
b) uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských príspevkov,
c) schvaľovať správy odstupujúceho výboru a revízorov,
d) tajným hlasovaním voliť a odvolávať predsedu, členov Výkonného výboru, ich náhradníkov, jedného revízora a jedného náhradníka revízora. Spôsob volieb je upravený osobitným volebným poriadkom, ktorý vopred schváli Valné zhromaždenie. Predseda je volený Valným zhromaždením, ostatné funcie si medzi sebou rozdelia zvolení členovia Výkonného výboru na svojom prvom zasadnutí.
e) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Výkonného výboru,
f) voliť na návrh Výkonného výboru čestných členov,
g) uznášať sa o zrušení Asociácie.

3. Valné zhromaždenie riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti poverený člen Výkonného výboru asociácie.

4. Za prijatie uznesení musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zmenu stanov, alebo zrušenie asociácie musí odhlasovať minimálne dve tretiny prítomných členov.

§ 8
Výkonný výbor

1. Výkonný výbor Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV je výkonným orgánom Valného zhromaždenia, riadi činnosť spoločnosti v období medzi Valnými zhromaždeniami

2. Skladá sa z predsedu, podpredsedu, vedeckého tajomníka, hospodára a členov Výkonného výboru. Z titulu funkcií sú vo Výkonnom výbore aj predsedovia pobočiek a sekcií Asociácie, ak tieto existujú. Počet členov Výkonného výboru určí Valné zhromaždenie so zreteľom na celkový počet členstva Asociácie a volí Výkonný výbor na dobu štyroch rokov. Členmi Výkonného výboru môžu byť iba riadni členovia Asociácie a môžu byť volení opakovane.

3. Za členov Výkonného výboru, ktorí trvale prestanú vykonávať svoje funkcie, povoláva Výkonný výbor náhradníkov podľa poradia uvedeného na kandidátke náhradníkov.

4. Schôdze Výkonného výboru spoločnosti zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však raz do roka, okrem toho tiež do jedného týždňa po požiadaní aspoň tretiny členov Výkonného výboru.

5. Výkonný výbor je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Za uznesenie Výkonného výboru sa pokladá návrh, za ktorý hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných. V prípade rovnosti hlasov sa hlas predsedu počíta za dva hlasy.

§ 9
Revízori

1. Dozor nad hospodárskou činnosťou Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, pokiaľ táto funkcia spadá do kompetencie Výkonného výboru, vykonáva revízor, ktorý z hľadiska hospodárskeho posudzuje aj plnenie úloh Asociácie.

2. Jedného revízora a jedného náhradníka volí Valné zhromaždenie z členov Asociácie na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím Výkonného výboru a iných rozhodujúcich orgánov Asociácie.

3. Revízor a jeho náhradník sa môžu zúčastniť s hlasom poradným na zasadaní orgánov Asociácie.

4. Revízor podáva pravidelné správy o svojej činnosti Výkonnému výboru a Valnému zhromaždeniu. Bez jeho súhlasu nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, ani prijaté uznesenie o použití prebytkov, alebo úhrade straty.

§ 10
Sekretariát

1. Sekretariát Asociácie zriaďuje Výkonný výbor, ktorý určuje rámcove jeho štruktúru a náplň činnosti.

2. Práca aparátu sekretariátu podlieha kontrole Výkonného výboru.

§ 11
Odbočky

1. Vo vybraných regiónoch, kde sú k tomu vhodné predpoklady, môže Výkonný výbor založiť odbočky Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV.

2. Úlohou odbočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy Asociácie v okruhu svojej pôsobnosti.

3. Organizáciu a právomoc výborov pobočiek určí Výkonný výbor Asociácie.

§ 12
Sekcie a odborné skupiny

1. Pre lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV vytvárať sekcie, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.

2. Sekcie sa vytvárajú bez ohľadu na teritoriálne členenie Asociácie. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci odbočky.

3. Podmienkou členstva v sekcii je členstvo v Asociácii. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií.

4. Organizáciu sekcií, ako aj spôsob ich činnosti určí Výkonný výbor Asociácie.

§ 13
Hmotné prostriedky na plnenie úloh

1. Hmotné prostriedky na činnosť Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV tvoria členské príspevky, dotácie poskytované Slovenskou akadémiou vied, alebo inými ustanovizňami a príjmy z vlastnej činnosti. V prípade čerpania dotácií od SAV predkladá orgánom SAV výročnú správu o hospodárení.

§ 14
Hospodárenie a majetok

1. Výkonný výbor Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV zostaví koncom každého roku plán činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok. Okrem toho zostaví začiatkom každého roku účtovnú uzávierku za uplynulý rok a predloží ju príslušným orgánom SAV.

2. Hospodárenie Asociácie prebieha na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok. Platby a príjmy Asociácie prebiehajú na jej bankovom účte.

3. Za majetok Asociácie zodpovedá Výkonný výbor, ktorý správou majetku poverí jedného člena (hospodár). Ak má spoločnosť sekretariát, prechádza správa majetku na tajomníka sekretariátu, ktorý pravidelne informuje Výkonný výbor o svojej činnosti.

§ 15
Zastupovanie Asociácie

1. V mene Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV rokujú a podpisujú podľa týchto stanov: predseda, podpredseda a vedecký tajomník tak, že k menu Asociácie pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.

2. Výkonný výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali spoločnosť a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené sa podpisujú za Asociáciu s dodatkom "v zastúpení".

3. Asociácia slovenských geomorfológov používa na svojich dokumentoch a v korešpondencii okrem plného názvu aj skratku ASG.

§ 16
Spolupráca so zahraničnými organizáciami

1. Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV spolupracuje s partnerskými geomorfologickými organizáciami v zahraničí, a to na princípe úplnej rovnoprávnosti.

2. Asociácia je kolektívnym členom a národným zástupcom Slovenskej republiky v Medzinárodnej asociácii geomorfológov (IAG). Delegovanie svojich členov do funkcií v IAG schvaľuje Výkonný výbor Asociácie slovenských geomorfológov. Národným delegátom na zasadnutí národných delegátov IAG je spravidla predseda alebo jeho zástupca, ktorým môže byť ktorýkoľvek člen Asociácie poverený do tejto fukcie Výkonným výborom.

3. Pri kontaktoch so zahraničnými partnermi a s IAG používa Asociácia slovenských geomorfológov medzinárodný názov: Association of Slovak Geomorphologists so skratkou ASG.

§ 17
Zánik Asociácie

1. Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

2. Ak Asociácia zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne Slovenskej akadémii vied.
 

Stanovy schválilo ustanovujúce Valné zhromaždenie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV 5. decembra 1996 a Valné zhromaždenie 4. septembra 2018.

  optimalizované na rozlíšenie 800x600