Vedecká konferencia

Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV a Geografického ústavu SAV

 

Stav geomorfologického výskumu v roku 2006

 

Program

 

12. september 2006 (utorok): dopoludnie

 

9.00 – 10.00 hod.  

 

Spoločné podujatie s SGS (zasadnutie XIV. kongresu SGS – miestnosť č. 234) 

Privítanie účastníkov, pozdravy zástupcov UMB, FPV a katedry geografie,                                mesta Banská Bystrica a pozvaných zahraničných hostí

 

10.00 – 10.15 hod. 

Zahájenie konferencie ASG

 

10.15 – 12.00 hod. 

1. blok rokovaní (miestnosť 241)

Grešková, Anna.,  Lehotský, Milan: Stav plného koryta a jeho význam pre poznávanie a manažment vodných tokov

Lehotský, Milan, Grešková, Anna:  Odozva morfológie koryte vodného toku na veternú kalamitu: príklad Studeného a Slavkovského potoka.

Pišút, Peter: Zmeny koryta Dunaja na Žitnom ostrove v kontexte hydroklimatických fluktuácií a antropických zásahov v predregulačnom období.

Lehotský, Milan, Grešková, Anna, Novotný, Ján, Beták, Juraj: Náčrt morfológie riečneho systému Hybice.

Barabas, Dušan: Niektoré poznatky z morfometrie koryta Bodvy

Lehotský, Milan, Grešková, Anna, Pastuchová, Zuzana: Geoekologický výskum morfológie vodných tokov – príklad analýzy vzťahu morfológie dna koryta a makroevertebrát.       

 

12.00 – 14.00 hod.  

Obed

 

12. september 2006 (utorok): popoludnie

 

14.00 – 15.30

2. blok rokovaní (miestnosť 241)

Minár, Jozef.: Elementárne formy georeliéfu a morfometrické rovnovážne stavy

Święchowics, Jolanta: The influence of extreme precipitation on slope transformation in the Carpathian Foothills   

Bella, Pavol: Gemorfologické mapovanie jaskýň, základné teoreticko-metodologicke
problémy

Jakál, Jozef: Geomorfologické jednotky a krasové regióny – hranice a názvy

Papčo, Pavol:  Priestorový aspekt historickej výmoľovej erózie (na príklade vybraného územia)

15.30 – 15.45

prestávka

 

15.45 – 17.15 

3. blok rokovaní (miestnosť 241)

Bizubová, Mária:  Pohorie  Žiar v kontexte neotektonického vývoja Západných Karpát

Lacika, Ján: Vplyv morfoštruktúry na profily dolín na príklade dolín Vysokých Tatier

Roštinský, Pavel: Geomorfologický výzkum v okolí Miroslavi na jihovýchodním okraji Beták, Juraj: Konštrukcia a geomorfologická analýza vybraných izočiarových máp

Čekého masivu

Čech, Vladimír: Georeliéf kontaktnej zóny Hornádskej kotliny a Hnileckých vrchov

 

20.00 hod. 

Slávnostná večera (spoločne s SGS – jedáleň Právnickej fakulty UMB, Komenského ul.)

 

13. september 2006 (streda)

8.30 – 15.00

Exkurzia

 

17.00 hod.

Slávnostné ukončenie kongresu a recepcia (spolu s SGS, Študentská jedáleň ŠD1)